SLOVAKIA

Phrase Book

Useful Phrases

English
Slovak (and phonetic) transcription
Hello!
Dobrý deň. (DOH-bree deń)
Good morning
Dobré ráno. (DOH-brehh RAA-noh)
Good afternoon
Dobrý deň. (DOH-bree deń)
Good evening
Dobrý večer. (DOH-bree VEH-chehr)
Good night
Dobrú noc. (DOH-broo nohts)
How are you?
Ako sa máte? (akoh sah MAA-teh?)
Good, thank you
Ďakujem dobre. (DAH-koo-yehm DOH-breh)
Please
Prosím.(PROH-seem)
Thank you
Ďakujem.(DAH-koo-yehm)
You're welcome
Prosím.(PROH-seem)
Yes
Áno. (AAH-noh)
No
Nie. (NYEE_eh)
I'm going to stay for...
Zostanem tu... (zohs-TAH-nehm too)
one day
jeden deň. (Yeh-dehn dehń)
one week
jeden týždeň. (Yeh-dehn TEEZH-deń)
Where is the bus stop?
Kde je tu zastávka autobusu? (kdeh yeh too zahs-TAAV-kah OW-toh-boo-soo)
Which bus go to...?
Ktorým autobusom sa dostanem do...? (KTOH-reem ow-TOO-boo-soom sah dohs-TAH-nehm doh...?)
Excuse me (used to attract attention to oneself)
Prepáčte.(PREH-paach-tyeh)
Sorry
Prepáčte.(PREH-paach-tyeh)
Goodbye
Do videnia. (doh VEE-deh-nee_ah)
Do you speak English?
Hovoríte po anglicky? (HOH-voh-ree-teh poh AHN-glits-ki?)
Help!
Pomoc!(POH-mohts!)
I don't understand.
Ne rozumiem.(neh ROH-zoo-mi_ehm)
It's an emergency.
Treba pomoc. (TREH-bah POH-mohts)
Can you help me, please?
Môžete mi prosĺm pomôct? (mwoh-ZHEH-teh mi PROH-seeem POH-mwohtst)
I'm lost.
Nevyznám sa tu. (neh-VIZ-naam sah too)
Could I please use the telephone?
Môžem prosĺm použiť telefón? (MWOH-zhem PROH-seeem PWOH-zhee-tuh teh-LEH-fawn)
Where are the toilets?
Kde sú tu záchody? (deh soo too zaa-KOH-dee)