SINGAPORE

Mandarin Phrasebook

Meeting People

English
Mandarin
yes
shi
no
b shi
thank you
xe xe
you are welcome
bu yong xie
please
qng
excuse me
qi-ng rng, dui bu qi
hello
ni hao
goodbye
zi jin
Good morning
zao-an
Good night
wan-an
I do not understand
wo-b mng bi
Do you speak...?
ni-hi jia-ng...ma?
English
yi-ng yu
Chinese
pu-to-ng ha / hn yu
What is your name?
ni-jio shen me mng zi?
Nice to meet you
hen-gao-xng y jin ni
How are you?
ni-hao-ma?
good
hao
bad
b hao

Directions

English
Mandarin
map
d t
left
zuo
right
yu
straight on
zh
far
yuan
near
jn

Methods of Transport

English
Mandarin
Where is...?
zai-na li-?
How much is the fare?
che-fei duo shao?
ticket
piao
A ticket to..., please
y zha-ng q...de pio
Where are you going?
ni-q na li?
Where do you live?
ni-zh zi na li?
train
huo-che
bus
gong-gng q che
underground
d tie
airport
fei-ji-chang
train station
huo-che-zhn
bus station
gong-gng q che-zhn
underground station
d tie-zhn
departure
chu-jng
arrival
r jng
parking
tng che-chang

Time

English
Mandarin
What time is it?
j dian-zhng le?
today
jin-tian
yesterday
zo tian
tomorrow
mng tian

Accommodation

English
Mandarin
hotel
l guan
room
k fng
reservation
y dng
Are there any vacancies?
jin-wan-you-mi you-kong-fng
No vacancies
k man-/ mi you-kong-fng
passport
h zho

Places

English
Mandarin
post office
yu j
bank
yn hng
police station
jing-ch j
hospital
yi-yun
chemist
yo fng
shop
din
restaurant
jiu-lu
museum
b w guan
square
fang, guang chang
street
jie

Shopping

English
Mandarin
How much does this cost?
zhe duo-shao-qin?
I will buy it
wo-mai
I would like to buy...
wo-yo mai...
Do you have...?
ni you-mi you...?
open
kai
closed
guan
postcard
mng xn pin
stamps
yu pio
little
yi dian er
lot
hen-duo
all
qun b

Meals

English
Mandarin
breakfast
zao-can
lunch
wu-can
dinner
wan-can
vegetarian
s sh zhe
cheers!
gan bei
The bill please
qing-je zhng
Drinks

Drinks

English
Mandarin
drink
yin-lio
coffee
ka-fei
tea
ch
juice
guo-zhi
water
shui
beer
p jiu
wine
jiu

Food

English
Mandarin
meat
ro
fish
y
vegetable
ci
fruit
shui-guo
potato
ma-lng shu
salad
sa-l
dessert
tin pin

Buy phrasebooks online at Amazon.co.uk